POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu rozpoczyna procedurę przyjmowania wniosków w ramach potwierdzania efektów uczenia się na następujące kierunki i poziomy studiów:

 1. Zarządzanie studia I i II stopnia
 2. Informatyka studia I stopnia
 3. Geodezja i kartografia studia I stopnia
 4. Budownictwo studia I stopnia
 5. Filologia studia I stopnia
 6. Turystyka i rekreacja studia I stopnia
 7. Europeistyka studia I stopnia

Możliwość potwierdzenia efektów uczenia się (walidacji) jest propozycją skierowaną do osób, które uzyskały pewne kompetencje poza formalnym systemem edukacji, np. w pracy zawodowej. Proces walidacji pozwala uznać przez Uczelnię nabyte efekty uczenia się kandydata niezależnie od tego, w jaki sposób zostały osiągnięte.

Celem ich potwierdzenia jest:

 1. ułatwienie osobom posiadającym doświadczenie zawodowe dostępu do studiów wyższych,
 2. skrócenie czasu odbywania studiów poprzez zaliczenie określonych przedmiotów bez konieczności uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych.
  Inaczej mówiąc, jest to przyspieszona ścieżka zdobycia dyplomu uczelni wyższej. Jeśli kandydat potwierdzi, że posiadane przez niego wiedza, umiejętności i kompetencje pokrywają się z tymi, które nabyłby podczas studiów, jako student nie będzie musiał uczęszczać na przedmioty, które zaliczył w procesie walidacji.
Procedura ubiegania się o potwierdzenie efektów uczenia się :
1) Składanie wniosku 2) Weryfikacja 3) Przyjęcie na studia
Złożenie wniosku oraz wymagane dokumenty

O potwierdzenie efektów uczenia się mogą ubiegać się wnioskodawcy posiadający:

 1. Świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego –
  w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia.
 2. Tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów I stopnia – w przypadku ubiegania się
  o przyjęcie na studia II stopnia.
 3. Tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów II stopnia – w przypadku ubiegania się
  o przyjęcie na kolejny kierunek studiów I lub II stopnia.

Wnioskodawca ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się, powinien w szczególności złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się (załącznik nr 1),
 2. Świadectwo dojrzałości (w przypadku kandydatów, o których mowa w punkcie 1),
 3. Dyplom licencjata (w przypadku kandydatów, o których mowa w punkcie 2),
 4. Dyplom magistra (w przypadku kandydatów, o których mowa w punkcie 3)
 5. Dokument lub dokumenty potwierdzające wymagany straż pracy,
 6. Dokumentację pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w systemach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego,
 7. Kserokopię dowodu osobistego,
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej.
Miejsce i terminy składania wniosków

Wnioski przyjmowane są w okresie od dnia 06 czerwca 2016 roku do dnia 23 września 2016 roku w Dziale Kształcenia– Rektorat, ul. Czarnieckiego 16, parter – pokój nr 3, tel. 16 624-46-43; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W Dziale Kształcenia powołuje się punkt konsultacyjny ds. potwierdzania efektów uczenia się. Do jego zadań należy:

 1. udzielanie osobom zainteresowanym procesem potwierdzania efektów uczenia się informacji na temat prowadzonych kierunków studiów oraz obowiązujących procedur w tym zakresie,
 2. przyjmowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu potwierdzenia efektów uczenia się, sprawdzenie ich pod względem formalnym i kierowanie do właściwego Instytutu.
Opłata za procedurę potwierdzania efektów uczenia się
 1. Potwierdzanie efektów uczenia się jest płatną usługą edukacyjną.
 2. Wnioskodawca ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się zobowiązany jest zawrzeć z PWSTE umowę o potwierdzenie efektów uczenia się, oraz wnieść opłatę w ustalonej wysokości.
 3. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek PWSTE. Niepodpisanie umowy przez Wnioskodawcę i/lub niedokonanie opłaty oznacza brak możliwości przeprowadzenia procedury potwierdzenia efektów uczenia się.
 4. PWSTE w Jarosławiu pobiera opłatę rejestracyjną oraz opłatę za proces potwierdzenia efektów uczenia się.
 5. Wysokość opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekroczyć kosztów świadczenia tej usługi o więcej niż 20%.
 6. Wysokość opłaty w przypadku konkretnego wniosku kandydata zostaje ustalona przez PWSTE w Jarosławiu i przekazana kandydatowi przed przystąpieniem do potwierdzenia efektów uczenia się.
 7. Opłatę wnosi wnioskodawca na rachunek bankowy PWSTE w Jarosławiu lub dokonuje w kasie Uczelni ze wskazaniem w tytule wpłaty: „potwierdzanie efektów uczenia się – kierunek…………………uzupełnionym o nazwę kierunku.
 8. Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku procesu potwierdzenia efektów uczenia się.
Komisja oraz sposoby weryfikacji efektów uczenia się

Dyrektor Instytutu powołuje Komisję Weryfikacyjną ds. potwierdzenia efektów uczenia się, w składzie:

 1. Nauczyciel akademicki posiadający stopień, co najmniej doktora i wiedzę w zakresie programu i planu studiów oraz znajomość procesu uznawania efektów uczenia się – jako przewodniczący komisji,
 2. Nauczyciel akademicki reprezentujący obszar wiedzy i dyscypliny naukowe, których dotyczą efekty uczenia się,
 3. Nauczyciel posiadający doświadczenie dydaktyczne w realizacji zajęć z przedmiotu /modułu, którego efekty są uznawane.

Komisja, w zależności od zakresu wniosku oraz efektów kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych modułów zajęć, przygotowuje stosowne formy weryfikacji efektów uczenia się, w szczególności zaś: egzamin teoretyczny (w formie pisemnej bądź ustnej), egzamin praktyczny (w szczególności - projekt, prezentacja)

W uzasadnionych przypadkach Komisja Weryfikacyjna w ramach potwierdzania efektów uczenia się może zarządzić przeprowadzenie dodatkowego egzaminu.

Egzamin przeprowadza egzaminator powołany przez Komisję Weryfikacyjną do spraw potwierdzania efektów uczenia się. Komisja Weryfikacyjna może na egzamin powołać dodatkowo nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu/modułu.

Zakres tematyczny egzaminu określa egzaminator uwzględniając program studiów w ramach danego kierunku studiów.

Wynikiem egzaminu jest ocena, zgodna z założeniami wynikającymi z programu studiów.

Decyzje w sprawie weryfikacji efektów uczenia się oraz uznania efektów kształcenia
w ramach danego przedmiotu/modułu, wraz z przypisaną liczbą ECTS oraz oceną wydaje Komisja Weryfikacyjna i przekazuje ją Dyrektorowi Instytutu.

Zaświadczenie o potwierdzeniu efektów uczenia się

Komisja z przeprowadzonego postępowania sporządza protokół.

Komisja przekazuje protokół wraz z całą dokumentacją z przeprowadzonego postępowania Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej. Instytutowa Komisja wydaje Wnioskodawcy decyzje o potwierdzeniu lub o odmowie potwierdzenia efektów uczenia się

Przyjęcie na studia
 1. Wnioskodawcy, którym uznano efekty uczenia się mogą zostać przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników, uzyskanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się.
 2. Liczba studentów na kierunkach nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
 3. Kandydat uzyskuje liczbę punktów ECTS, przyporządkowaną do przedmiotów/modułów, które zaliczył w wyniku potwierdzania efektów uczenia się.
 4. Wykaz przedmiotów/modułów zaliczonych w następstwie potwierdzenia efektów uczenia się w ramach danego kierunku kształcenia przechowywany jest w aktach studenta.
 5. Wyniki rekrutacji na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się zatwierdzane są przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, o której mowa w uchwale Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w PWSTE w Jarosławiu.
 6. Studenci przyjęci na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się będą włączeni do regularnego trybu studiów lub będą studiować według Indywidualnego Planu Studiów.
 7. Dla osoby, o której mowa w punkcie 6. Dyrektor Instytutu wyznacza opiekuna naukowego, który opracowuje dla studenta Indywidualny Plan Studiów oraz sprawuje opiekę przez cały okres studiów.
 8. Wnioskodawca otrzymuje liczbę punktów ECTS, przyporządkowaną do zajęć, które zaliczył w wyniku uznania efektów kształcenia.
 9. Do średniej ocen ze studiów wlicza się zajęcia, zaliczone w następstwie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych w systemach pozaformalnym
  i nieformalnym.

Podstawa prawna

 • Uchwała Senatu PWSTE w Jarosławiu nr 5/VI//2015 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w PWSTE w Jarosławiu.

 • Zarządzenie Rektora PWSTE w Jarosławiu nr 36/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania Regulaminu potwierdzania efektów uczenia poza edukacją formalną w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.